Moje poznmky

vod

plne prv vec - linka na zoznam je v hlavnom menu. Nie je nutn cel tento vod ta... :) Nie som programtor. Uvedomil som si to pred pr dami. Je sce pekn, e zvldam algoritmy, mm siln logick a analytick myslenie a viem naprogramova vemi vea vec. Programoval som na Didaktiku M, programoval som v Basicu na PMD 85, v dosovskom QBasicu, v Pascale, Assembleri, C a napokon aj v C++ Builderi a PHP. Ale aj tak nie som programtor. Veci, ktor viem sa ozajstn programtor nau za tde. To o ma mrz (dfam, e len v tejto chvli) je to e neviem programova objektovo. Nielen z frajeriny, ale preto, e to je v podstate zklad. Tak som si otvoril jeden seril o C++ z PC Revue, a u po pr strnkach som pochopil, e toho neviem viac - nielen objektov prstup k programovaniu. Tak som si to teda zaal opakova s pocitom, e za vkend to pochopm, ale chyba! C++ je tak neuveritene zloit (op dfam, e len v tejto chvli), e sa mi z toho u pr dn to hlava (to preto lebo sa chcem naui neuveritene vea za neuveritene krtku dobu...). A tak som sa rozhodol, e si to cel spoznmkujem.
Prilo mi ako dobr npad da to aj na web, lebo mono je v situcii ako ja viac ud, a tak si to bud mc preta tie. Ono ke som tal ten seril, a mnoho inch zdrojov na internete, tak sa mi zdalo, e to autori pu poriadne komplikovane. A povedal som si, e je to mono len tak profesionlna deformcia, a teda e to o im pripad elementrne, je pre ma vrchol komplexnosti (op pevne verm, e len v tejto chvli... :) Take, mono ke napem osi ja z pohadu lamy, tak to aj in lamy pochopia ahie. V skutonosti mm rd ke s veci poriadne ahk a fajne vysvetlen, a tak tu budem psa obas fakt ako pre mantakov :) Ale to je mysel.
Bolo by super, keby som sa raz nauil aj in jazyky, prp. technolgie ako C++ (nie, nie preto e by som nemal doma o robi, preto, e ke to rob lovek za peniaze tak za to dobre platia....) a potom si budem psa aj o nich, ale zanem zahka. Ani neviem, koko mi mj eln vydr :)

Vstraha

A hne je na mieste mal vstraha. Alebo vlastne cel sada vstrah...
  • Tieto poznmky s uren pre ma. Je pekn ak pomu dakomu inmu, ale budem ich psa tak aby som ich pochopil najm ja, ak sa k nim raz budem musie vrti.
  • Nie som sce programtor, ale "programujem" u dlho. Teda plne zkladn veci tu napsan nebud.
  • Vemi dleit. Nie som programtor, a poznmky si budem psa, tak ako sa budem "uivo" ui a tak ako ho pochopm ja. Je tu anca, e ho pochopm zle :) a tm pdom tu bud popsan hlposti. Treba na to dva pozor. Aj ja si budem dva pozor.
Proste cel to treba bra s rezervou, ke ste sa tu u dostali a tate si to. Znova - s to poznmky pre ma, a dal som si ich na web lebo sa mono hodia aj niekomu inmu.

Ete raz nieo mlo o mne

Tak a teraz, napem nieo mlo o mne. Nie aby som sa pochvlil o vetko viem, ale prve naopak aby som ukzal, e napriek tomu o vetko viem si myslm, e som lama. Nesnam sa o nejak prehnan skromnos, alebo sebakritiku, jednoducho to tak je. Proste darmo - treba sa ui, km sa d.

Take - narodil som sa dvno, to nie je podstatn.
K prvmu potau - PMD 85 som sa dostal asi pred 17 rokmi. Nauil som sa vtedy zklady tvorby programov v miestnom Basicu, ale bol to skr len tak ahk vod do programovania. Krok sa volal potae a programova sa tam uilo len tak naoko - v skutonosti som sa tam chodil hrva.

Asi pred 15 rokmi som sa dostal k potau Didaktik M. Na om som zaal programova (op okrem hrania, samozrejme) v Didaktik M Basicu, a myslm, e mi to celkom lo. Posilnil som si logick a analytick myslenie. "Naprogramoval" som aj pr jednoduchch textovch hier. "Naprogramoval" je v vodzovkch pretoe sada IF, GOTO a prkazov na vypsanie, ete nie je programom. Vemi mierne som zaal aj s assemblerom, ale to bolo skr prepisovanie programov z manulu, a snaha o pochopenie jednotlivch intrukci.

Asi pred 13 rokmi som sa dostal prvkrt k PC o nieo neskr aj k programovaciemu jazyku Pascal v rmci vuky na kole. Vzhadom na moje predol programtorsk schopnosti som nemal problm ho zvldnu, a cel as som patril medzi najlepch v ronku.

Pred pribline 11 rokmi som sa na kole (op v rmci vuky) oboznmil s assemblerom PMD 85. Nebolo prekvapenm, e vaka mojim "sksenostiam" som bol op medzi najlepmi v triede.

Pred 9 rokmi som sa na technickej univerzite v Koiciach zoznmil s jazykom C. Kee sme programovali v terminlovom prostred unixu, k tomuto programovaniu som mal hne od zaiatku odpor. Prednky som vemi nenavtevoval, a tak bolo zvldnutie jazyka o nieo zloitejie. Avak poas skkovho obdobia som sa to rchlo cel douil, a s drobnmi akosami som spravil skku za jedna. Op musm poveda, e som v rmci skky patril k lepej polovici.

Pribline v tom istom obdob som absolvoval al semester programovania v assembleri 8086. Znova vaka mojej iba obasnej nvteve prednok, som s tm mal menie akosti, ale pri skke som op patril medzi najlepch a dosiahol som znmku 1. Absolvoval som alie predmety spojen s programovanm, s najhorou znmkou 2.

Asi pred 7 rokmi som sa dostal k RAD nstrojom, konkrtne najprv k Optime a neskr k Borland C++ Builder. Na nich som sa uil v kole zklady objektovo orientovanho programovania, a z objektovo orientovanho programovania som dostal zpoet. Neskr som z Koc odiiel, ale len tak doma som sa v C++ ete viac zdokonalil.

Pred 5 rokmi som op absolvoval semester programovania v C/C++, cel as som patril op medzi najlepch v ronku a nakoniec som (skr z lenivosti ako nedostatku vedomost) spravil skku za 2.

Pred 4 rokmi som sa v kole v rmci predmetu databzy dostal k systmu Informix s SQL databzami, a nauil som sa tvori jednoduch dotazy, triggre a uloen procedry v SQL. Zpoet som na prv krt nedal (slab nvtevnos prednok :) ale nakoniec samozrejme, ako jeden z najlepch v skupine som skku spravil s prehadom za 1.

V rmci predmetu automatizovan systmy merania som programoval v asembleri 8051 (a ete dkom inom divnom programe pre zbernice IMS2, ktorho meno u neviem :) a op nebolo vekm prekvapenm, e som spravil skku za 1.

Na predmete programovanie 2 som programoval v Microsoft Visual C++, a aj ke bol cel predmet plne o niom (nenron profesor) ned mi pre plnos nespomen, e aj toto programovanie som spravil za 1.

Pred 3 rokmi som na predmete slicov potae dostal op monos programova v asembleri 80386 a aj ke to bol predmet zabijak (pani L.G.) na konci som spravil zadania z asembleru nielen sebe ale asi 5 alm kamartom, a skku som spravil za 1.

V tomto istom obdob som na predmete operan analza programoval pr zadan (znova nie len sebe, ale aj inm spoluiakom) v C++ Builderi, ktor boli vborne ohodnoten a konen znmka z predmetu (aj ke sa netkal priamo programovania) znova 1.

Popri tom som spravil pr programov v C++ Builderi, i u do koly, alebo len tak pre seba (pr z nich njdete v sekcii download)

Pred dvoma rokmi som zaal aktvne pracova na svojej diplomovej prci (programtorsk tma). Pracoval som v assembleri, C (konverzia C kdu do assemblera v Keili), a samozrejme C++ Builderi. Doplnil som svoje programtorsk techniky o znalos algoritmov umelej inteligencie, a implementoval som do lohy v podstate obe lohy - genetick algoritmy aj expertn systmy. Diplomov prcu som obhjil bez akchkovek problmov za 1. Dokonca som s ou bol na sai VO a zskal fajn druh miesto.

Posledn pol rok programujem, len tak ke potrebujem nieo pre seba, zaal som s PHP a ako vidie na tejto strnke je to celkom v pohode zaiatok.

Pred pr mesiacmi som zistil, e a tak dobr nie som, a dnes alebo vera som si uvedomil, e vbec neviem programova, a rozhodol naui sa C++ poriadne, alebo aspo o dos lepie ako ho viem teraz. Pri pohade na mnostvo modernch objektovch programovacch jazykov pouvanch v sasnosti, mm aj tak neprjemn pocit, e dokonal zvldnutie obyajnho C++ mojemu programtorskmu sebavedomiu a tak vemi neprid. Nejak ale zaa treba.

Programovanie ma "nebav" prve, kvli tomu, e ho viem tak slabo. Raz mono prejdem na nejak plne in jazyk, alebo si zanem prehlbova svoje znalosti v nieom inom (web, siete, photoshop...) a zanem si psa poznmky aj z toho. Uvidme. To o je ist v tejto chvli je, e sa mm toho ete vea o ui...